NOWE MUZEUM SZTUKI NEW ART MUSEUM
EN PL
szukaj search

DLA OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, e-mail: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzanie zamówienia publicznego.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody wyrażonej przez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z następującymi przepisami prawa: ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Uczestnictwo w postępowaniu jest dobrowolne, jednak podanie danych wynikających z ww. przepisów prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisania umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

DLA OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, e-mail: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzanie zamówienia publicznego.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody wyrażonej przez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z następującymi przepisami prawa: ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Uczestnictwo w postępowaniu jest dobrowolne, jednak podanie danych wynikających z ww. przepisów prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisania umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.