NOWE MUZEUM SZTUKI NEW ART MUSEUM
EN PL
szukaj search

Deklaracja dostępności serwisu nomus.gda.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku nomus.gda.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2021.10.06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu Achecker  

Treści niedostępne:

  • Częściowy brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazów

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.09.23

Aktualizację Oświadczenia sporządzono dnia: 2023.03.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie zawiera ona skrótów klawiaturowych, które wchodzą w konflikt z programami asystującymi.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Adam Jurek, Kierownik Działu Marketingu a.jurek@mng.gda.pl; tel. 58 301 70 61 wewnętrzny 229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna  

Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk,
kontakt: info[at]mng.gda.pl, tel. 58 301 70 61

Na terenie Oddziału Sztuki Dawnej nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsce parkingowe można znaleźć na sąsiadującym z muzeum płatnym parkingu przy ul. Rzeźnickiej.
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Toruńskiej.
Drzwi są otwierane do wewnątrz, mogą zostać otwarte po uprzednim naciśnięciu dzwonka przy wejściu i wywołaniu obsługi muzeum lub służby ochrony MNG.
Kasa biletowa znajduje się wewnątrz budynku, jej lokalizację wskazują kierunkowskazy, pomocą służy także obsługa muzeum lub służba ochrony MNG.
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy kasie biletowej znajdują się wieszaki i zamykane szafki.  
Szerokości drzwi i ciągi komunikacyjne znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Na wszystkie kondygnacje dostępne dla zwiedzających można dostać się za pomocą schodów i podnośników (maksymalna nośność podnośnika wynosi 200 kilogramów) – wyjątek stanowią galerie: cyny, do której można dostać się jedynie przy pomocy schodów.
Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze.
Brak przewijaka dla małych dzieci.
Przy kasie znajduje się strefa samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Wystawa stała pt. Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki jest wyposażona w audiodeskrypcję dostępną na stronie internetowej. Galerie złotnictwa, cyny i ceramiki nie dysponują audiodeskrypcją. 
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk
kontakt: osn[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

Na terenie Oddziału Sztuki Nowoczesnej nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami – miejsce parkingowe można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.  
Wejście do budynku znajduje się od ul. Cystersów po prawej stronie bezpośrednio po wejściu przez bramę do Parku Oliwskiego od strony Katedry Oliwskiej.
Do wejścia prowadzi jeden stopień w dół.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W strefie wejścia znajdują się zamykane szafki i wieszaki.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
W skrzydle wschodnim (od strony kasy) jedna sala wystawiennicza w amfiladzie na parterze budynku jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.  
W skrzydle południowym trzy sale wystawiennicze w amfiladzie na parterze budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.  
W celu dotarcia do skrzydła południowego budynku pracownik muzeum wskaże drzwi, które zostaną otwarte.
Wejście przez drzwi poprzedza wysoki stopień. Na pozostałe kondygnacje dostępne dla zwiedzających można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk
kontakt: etno[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

Na terenie Oddziału Etnografii nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami – miejsce można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania. 
Wejście do budynku znajduje się po lewej stronie, bezpośrednio po wejściu przez bramę do Parku Oliwskiego od strony Katedry Oliwskiej.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  
W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG.
Brak indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku częściowo spełniają wymogi dostępności.
W budynku nie ma windy ani podnośnika.
Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępna jest jedynie wystawa stała „Kultura ludowa Pomorza” na parterze.
Na pozostałe kondygnacje prowadzą strome schody.  
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Brak wydzielonej strefy samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Gdańska Galeria Fotografii oraz Oddział Zielona Brama, ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk
kontakt: ggf[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12 w. 117, 119, zielona.brama[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12

Na terenie Oddziału nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami – miejsca takie znajdują się na ulicach i parkingach Głównego Miasta sąsiadujących z ul. Długi Targ i ul. Długą.  
Wejście do budynku znajduje się od ul. Długi Targ.
Do wejścia prowadzi jeden stopień.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  
W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG.
Brak indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Do sal ekspozycyjnych na pierwszym i drugim piętrze można dostać się za pomocą schodów i windy.
Na trzecie piętro, na którym znajduje się Gdańska Galeria Fotografii i biura można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami  
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Gdańska Galeria Fotografii oferuje niewielką strefę samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim, 82-410 Waplewo Wielkie
kontakt: waplewo[at]mng.gda.pl, tel. 55 277 15 68

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane na wydzielonym i oznakowanym parkingu.
Teren przed wejściem wyłożony grubym żwirem utrudniającym poruszenie się wózkom inwalidzkim i wózkom dla małych dzieci.  
Do wejścia prowadzą strome schody, brak podjazdu. W tylnym skrzydle budynku znajduje się podnośnik umożliwiający dostanie się na sale ekspozycyjne pierwszej kondygnacji.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  
W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG.
Brak indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Ekspozycja znajduje się na parterze budynku.
Na najwyższą kondygnację, na której znajdują się pokoje rezydencyjne oraz pomieszczenia socjalne można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze.  
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Dostępna jest makieta Pałacu z objaśnieniami w alfabecie Braille’a.  
Brak wydzielonej strefy samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Będomin 16, 83-422 Nowy Barkoczyn
kontakt: mhn[at]mng.gda.pl, tel. 58 687 71 83

Na terenie Muzeum zapewniono parking.
Nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście główne do budynku z jednym stopniem.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  
W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Ekspozycja znajduje się na parterze budynku.
Na najwyższą kondygnację, na której znajdują się biura, można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w sąsiadującym budynku na terenie założenia (w budynku administracyjnym) – o jej lokalizację należy pytać pracowników muzeum.
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Dostępne są nagrania (komentarz do wystawy, nagrania utworów i pozytywek) oraz tekst polskiego hymnu w alfabecie Braille’a.  
Brak wydzielonej strefy samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Dział NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Stefana Jaracza 14, 80-863 Gdańsk
kontakt: kontakt[at]nomus.gda.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane przy ul. Stefana Jaracza obok budynku muzeum.  
Wejście do budynku znajduje się od ul. Stefana Jaracza. Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej znajduje się pętla indukcyjna. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Brak szatni oraz indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Na wszystkie kondygnacje dostępne dla zwiedzających można dostać się za pomocą schodów i windy.
Na najwyższą kondygnację, na której znajdują się pokoje rezydencyjne można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze.  
W toalecie jest przewijak dla dzieci.  
W budynku na drugim piętrze znajduje się pokój wyciszenia i dla opiekuna z dzieckiem.  
W sali recepcyjnej została wydzielona strefa samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.     
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Muzeum Narodowe w Gdańsku udostępnia aplikacje mobilną:

Deklaracja dostępności serwisu nomus.gda.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku nomus.gda.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2021.10.06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu Achecker  

Treści niedostępne:

  • Częściowy brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazów

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.09.23

Aktualizację Oświadczenia sporządzono dnia: 2023.03.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie zawiera ona skrótów klawiaturowych, które wchodzą w konflikt z programami asystującymi.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Adam Jurek, Kierownik Działu Marketingu a.jurek@mng.gda.pl; tel. 58 301 70 61 wewnętrzny 229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna  

Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk,
kontakt: info[at]mng.gda.pl, tel. 58 301 70 61

Na terenie Oddziału Sztuki Dawnej nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsce parkingowe można znaleźć na sąsiadującym z muzeum płatnym parkingu przy ul. Rzeźnickiej.
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Toruńskiej.
Drzwi są otwierane do wewnątrz, mogą zostać otwarte po uprzednim naciśnięciu dzwonka przy wejściu i wywołaniu obsługi muzeum lub służby ochrony MNG.
Kasa biletowa znajduje się wewnątrz budynku, jej lokalizację wskazują kierunkowskazy, pomocą służy także obsługa muzeum lub służba ochrony MNG.
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy kasie biletowej znajdują się wieszaki i zamykane szafki.  
Szerokości drzwi i ciągi komunikacyjne znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Na wszystkie kondygnacje dostępne dla zwiedzających można dostać się za pomocą schodów i podnośników (maksymalna nośność podnośnika wynosi 200 kilogramów) – wyjątek stanowią galerie: cyny, do której można dostać się jedynie przy pomocy schodów.
Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze.
Brak przewijaka dla małych dzieci.
Przy kasie znajduje się strefa samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Wystawa stała pt. Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki jest wyposażona w audiodeskrypcję dostępną na stronie internetowej. Galerie złotnictwa, cyny i ceramiki nie dysponują audiodeskrypcją. 
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk
kontakt: osn[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

Na terenie Oddziału Sztuki Nowoczesnej nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami – miejsce parkingowe można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.  
Wejście do budynku znajduje się od ul. Cystersów po prawej stronie bezpośrednio po wejściu przez bramę do Parku Oliwskiego od strony Katedry Oliwskiej.
Do wejścia prowadzi jeden stopień w dół.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W strefie wejścia znajdują się zamykane szafki i wieszaki.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
W skrzydle wschodnim (od strony kasy) jedna sala wystawiennicza w amfiladzie na parterze budynku jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.  
W skrzydle południowym trzy sale wystawiennicze w amfiladzie na parterze budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.  
W celu dotarcia do skrzydła południowego budynku pracownik muzeum wskaże drzwi, które zostaną otwarte.
Wejście przez drzwi poprzedza wysoki stopień. Na pozostałe kondygnacje dostępne dla zwiedzających można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk
kontakt: etno[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

Na terenie Oddziału Etnografii nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami – miejsce można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania. 
Wejście do budynku znajduje się po lewej stronie, bezpośrednio po wejściu przez bramę do Parku Oliwskiego od strony Katedry Oliwskiej.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  
W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG.
Brak indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku częściowo spełniają wymogi dostępności.
W budynku nie ma windy ani podnośnika.
Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępna jest jedynie wystawa stała „Kultura ludowa Pomorza” na parterze.
Na pozostałe kondygnacje prowadzą strome schody.  
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Brak wydzielonej strefy samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Gdańska Galeria Fotografii oraz Oddział Zielona Brama, ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk
kontakt: ggf[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12 w. 117, 119, zielona.brama[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12

Na terenie Oddziału nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami – miejsca takie znajdują się na ulicach i parkingach Głównego Miasta sąsiadujących z ul. Długi Targ i ul. Długą.  
Wejście do budynku znajduje się od ul. Długi Targ.
Do wejścia prowadzi jeden stopień.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  
W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG.
Brak indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Do sal ekspozycyjnych na pierwszym i drugim piętrze można dostać się za pomocą schodów i windy.
Na trzecie piętro, na którym znajduje się Gdańska Galeria Fotografii i biura można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami  
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Gdańska Galeria Fotografii oferuje niewielką strefę samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim, 82-410 Waplewo Wielkie
kontakt: waplewo[at]mng.gda.pl, tel. 55 277 15 68

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane na wydzielonym i oznakowanym parkingu.
Teren przed wejściem wyłożony grubym żwirem utrudniającym poruszenie się wózkom inwalidzkim i wózkom dla małych dzieci.  
Do wejścia prowadzą strome schody, brak podjazdu. W tylnym skrzydle budynku znajduje się podnośnik umożliwiający dostanie się na sale ekspozycyjne pierwszej kondygnacji.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  
W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG.
Brak indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Ekspozycja znajduje się na parterze budynku.
Na najwyższą kondygnację, na której znajdują się pokoje rezydencyjne oraz pomieszczenia socjalne można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze.  
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Dostępna jest makieta Pałacu z objaśnieniami w alfabecie Braille’a.  
Brak wydzielonej strefy samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Będomin 16, 83-422 Nowy Barkoczyn
kontakt: mhn[at]mng.gda.pl, tel. 58 687 71 83

Na terenie Muzeum zapewniono parking.
Nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście główne do budynku z jednym stopniem.  
Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  
W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Ekspozycja znajduje się na parterze budynku.
Na najwyższą kondygnację, na której znajdują się biura, można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w sąsiadującym budynku na terenie założenia (w budynku administracyjnym) – o jej lokalizację należy pytać pracowników muzeum.
W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.  
Dostępne są nagrania (komentarz do wystawy, nagrania utworów i pozytywek) oraz tekst polskiego hymnu w alfabecie Braille’a.  
Brak wydzielonej strefy samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.  
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Dział NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Stefana Jaracza 14, 80-863 Gdańsk
kontakt: kontakt[at]nomus.gda.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane przy ul. Stefana Jaracza obok budynku muzeum.  
Wejście do budynku znajduje się od ul. Stefana Jaracza. Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.  
W kasie biletowej znajduje się pętla indukcyjna. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Brak szatni oraz indywidualnych zamykanych szafek.  
Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności.
Na wszystkie kondygnacje dostępne dla zwiedzających można dostać się za pomocą schodów i windy.
Na najwyższą kondygnację, na której znajdują się pokoje rezydencyjne można dostać się jedynie za pomocą schodów.  
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze.  
W toalecie jest przewijak dla dzieci.  
W budynku na drugim piętrze znajduje się pokój wyciszenia i dla opiekuna z dzieckiem.  
W sali recepcyjnej została wydzielona strefa samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.     
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Muzeum Narodowe w Gdańsku udostępnia aplikacje mobilną:

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.